CLIENT/Genuin.inc
WEB DERECTOR/ TADASHI NAKAHARA
WEB DESIGN/ TADASHI NAKAHARA
PROGRAM/SHINJI MIYAMOTO
CODHING/SHINJI MIYAMOTO
PHOTOGRAPHER/SHIGEKI TSUJI
WEB SITE/http://www.inc-sons.com/