CLIENT/RYUMEIKAN
ART DERECTOR/TADASHI NAKAHARA
GRAPHIC DESIGNER/TADASHI NAKAHARA
PHOTOGRAPHER/ARATA KATO / NAOKO SUZUKI